คำขวัญประจำใจปฐมวัย


คำขวัญประจำใจปฐมวัย
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้