อัตลักษณ์

อัตสักษณ์
มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
เป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล