คติพจน์

คติพจน์
เรียนดี มีพลานามัย
ยึดวินัย ใฝ่คุณธรรม