วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
แหล่งเรียนรู้ดี เป็นเลิศทางวิชาการ
เปี่ยมล้นคุณธรรม สื่อสารสากล
สร้างสรรค์วิถีชีวิต ประชาธิปไตยและเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ประชาคมอาเซียนและโลกอย่างยั่งยืน