ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดเสาธงนอก

       โรงเรียนวัดเสาธงนอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา เป็นที่ดินของวัดเสาธงนอก ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่เดิม มีบางส่วนย้ายมาจากต่างจังหวัด เพื่อมาประกอบอาชีพในการรับจ้าง โรงงาน ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ฯลฯ เนื่องจากโรงเรียนอยู่ติดกับโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องอิเล็คทรอนิค ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนในแถบนี้เป็นแบบสากลทั่วไป ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างออกไป เป็นชุมชนที่อยู่กันอย่างเรียบง่าย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามสภาพและฐานะความเป็นอยู่

       โรงเรียนวัดเสาธงนอกเปิดทำการสอนราวปี พ.ศ. 2478 โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานศึกษา โดยมีนายอำพร ลิมปสุนทร เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ. 2483 ได้รับงบประมาณจากทางราชการสมทบกับเงินบริจาคจากประชาชน สร้างเป็นอาคารเรียนถาวรขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้ทางวัดทางด้าน ตะวันออก ฝั่งตรงข้ามกับวัด และทางโรงเรียนได้งบประมาณจากทางราชการ จัดสร้างอาคารหลังใหม่ ณ ที่ดินแห่งนี้ แบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณจากทางราชการและท่านพระครูประสาทศิริชัย เจ้าอาวาสขณะนั้น ได้ซื้อที่ดินซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนเพื่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมขึ้นอีก 1 หลัง แบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียนโดยใช้งบประมาณจากทางราชการและท่านพระครูประสาทศิริชัยหาเงินสมทบอีก 1 ห้องเรียน รวมเป็น 5 ห้องเรียน เจ้าอาวาสองค์ต่อมาพระครูพิมลสมุทรคุณ ได้จัดหาวัสดุสมทบเทพื้นชั้นล่างประกอบกับ ทางโรงเรียนได้ของบประมาณเงินผันจากสภาตำบลบางเสาธง กั้นห้องเรียนชั้นล่างอาคารเรียนหลังใหม่จนเสร็จสมบูรณ์ในราวปี พ.ศ. 2511 และในขณะเดียวกับที่มีการก่อสร้างอาคารเรียนนั้นก็มีการก่อสร้างสิ่งอื่น ๆ พร้อมกันในภายหลังต่อมา เช่น บ้านพักครู ห้องสุขา เขื่อนคอนกรีต ถมสนามวอลเลย์บอล

       ต่อมาได้มีการเสริมพื้นไม้ยกระดับพื้นชั้นล่างของอาคารเรียนทั้งสองหลัง และเทปูนเสริมหน้าอาคารเรียนทั้งสองหลังโดยใช้เงินจากการบริจาคของประชาชน เพื่อป้องกันน้ำท่วม ทาสีอาคารเรียนใหม่ทั้งสองหลัง อาคาร 1 จากเงินบริจาค ส่วนอาคาร 2 ได้จากงบประมาณของทางราชการ ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2540 ได้ย้ายเสาธงจากหน้าอาคาร 1 มาอยู่หน้าอาคาร 2 ค่าใช้จ่ายได้จากเงินบริจาค ในปี พ.ศ. 2542 ทางโรงเรียนได้ขยายโรงฝึกงานเพื่อประโยชน์ใช้สอยในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยได้เงินงบประมาณจากราชการส่วนหนึ่ง และยังได้งบประมาณสร้างห้องน้ำ 1 หลัง จำนวน 4 ที่นั่ง ในปี พ.ศ. 2543 ได้ปรับปรุง ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง โดยได้งบประมาณมาจากการบริจาค จัดสร้างห้องเรียนธรรมชาติ ปูพื้นด้วยอิฐตัวหนอน ใช้งบบำรุงบำรุงการศึกษา เป็นเงิน 12,000 บาท จัดสร้างอาคารสหกรณ์ร้านค้า จากเงินบริจาคในวันเด็ก ปี พ.ศ. 2542 เป็นเงิน 40,000 บาท ใน ปีการศึกษา 2547 ได้ปรับพื้นอาคาร 1 ชั้นล่างเป็นคอนกรีต จำนวน 2 ห้องเรียน ปูกระเบื้องเวทีอาคารอเนกประสงค์ และบริเวณที่ประกอบอาหารเป็นเงิน 75,000 บาท โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน

       ในปีการศึกษา 2542 เป็นโรงเรียนต้นแบบกระบวนการเรียนรู้และโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนที่เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ซึ่งมี 20 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้เริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2545 โดยเริ่มใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2546 ใช้หลักสูตรสถานศึกษาในชั้น ป.1 , ป.2 , ป.4 , ป.5 ปีการศึกษา 2547 ใช้หลักสูตรสถานศึกษาครบทุกชั้น

       ปี 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บางเสาธง เป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 1 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 1 หลัง มูลค่า 1,500,000 บาท และได้สร้างแสลนด์หลังคาอลูซิงค์ จำนวน 1 หลัง มูลค่า 500,000 บาท

       ปัจจุบันทางโรงเรียนวัดเสาธงนอกมีครูประจำการทั้งสิ้น 12คน ครูอัตราจ้าง 5คน นักการ 1คน ได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 326 คน เป็นนักเรียนชาย จำนวน 177 คน นักเรียนหญิง จำนวน 149 คน จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนทุกคน เก่ง ดี และมีความสุข ตามนโยบายการ จัดการศึกษา ปีการศึกษา 2551