ปฏิทินการดำเนินงาน

ประจำปีการศึกษา 2555

วัน เดือน ปี กิจกรรมดำเนินการ
 15 พฤษภาคม 2555 
 16 พฤษภาคม 2555 
 20 พฤษภาคม 2555 
 23 พฤษภาคม 2555 
 
 - เปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
 - ปฐมนิเทศนักเรียน 
 - ประชุมผู้ปกครองและจ่ายเงินโครงการเรียนฟรี 
 - ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 
 - เตรียมความพ้รอมนักเรียน
 1 มิถุนายน 2555 
 5 มิถุนายน 2555 
 6 มิถุนายน 2555 
 12 มิถุนายน 2555 
 18-22 มิถุนายน 2555 
 20 มิถุนายน 2555 
 21 มิถุนายน 2555 
 28 มิถุนายน 2555 
 29 มิถุนายน 2555 
 - กิจกรรมร้องเพลง DO RE ME 
 - รับนิเทศภายใน 
 - ตรวจสุขภาพนักเรียน 
 - จัดกิจกรรมบ้านน้อยหลังใหม่ 
 - กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ 
 - ซ้อมวิธีไหว้ครู 
 - จัดพานไหว้ครูและวิธีไหว้ครู 
 - วัดและประเมินพัฒนาการทุกด้าน 
 - กิจกรรมเวทีคนเก่ง
 1 กรกฎาคม 2555 
 2 กรกฎาคม 2555 
 9-13 กรกฎาคม 2555 
 18 กรกฎาคม 2555 
 23-27 กรกฎาคม 2555 
 30 กรกฎาคม 2555 
 31 กรกฎาคม 2555 
 - กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 
 - ตรวจสุขภาพนักเรียน 
 - กิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง 
 - ประเมินห้องเรียนของหนูครูคนเก่ง 
 - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 - จัดกิจกรรมเวทีคนเก่ง 
 - วัดและประเมินพัฒนาการทุกด้าน 
 1 สิงหาคม 2555 
 6 สิงหาคม 2555 
 10 สิงหาคม 2555 
 12 สิงหาคม 2555 
 22 สิงหาคม 2555 
 26 สิงหาคม 2555 
 - แห่เทียนเข้าพรรษาที่วัดเสาธงนอก 
 - ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 
 - จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 - ร่วมพิธีถวายพระพรร่วมกับชุมชน ณ วัดเสาธงนอก 
 - ตรวจสุขภาพนักเรียน 
 - ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2555 
 3 กันยายน 2555 
 10 กันยายน 2555 
 21 กันยายน 2555 
 26 กันยายน 2555 
 28 กันยายน 2555 
 - ตรวจสุขภาพนักเรียน 
 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบวิทยาศาสตร์ 
 - รับการนิเทศภายใน 
 - การประเมินเศรษฐกิจพอเพียง 
 - วัดและประเมินพัฒนาการทุกด้าน 
 2 ตุลาคม 2555 
 5 ตุลาคม 2555 
 
 9 ตุลาคม 2555 
 10 ตุลาคม 2555 
 11 ตุลาคม 2555 
 - ตรวจสุขภาพนักเรียน 
 - ส่งสมุดประเมินพัฒนาการ 
 - ส่งสมุดบัญชีเรียกชื่อ 
 - ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 
 - แจกสมุดพัฒนาการนักเรียน 
 - ปิดภาคเรียนที่ 1/2555 
 1 เดือน พฤศจิกายน 2555 
 5 เดือน พฤศจิกายน 2555 
 12-16 เดือน พฤศจิกายน 2555 
 17 เดือน พฤศจิกายน 2555 
 19-23 เดือน พฤศจิกายน 2555 
 28 เดือน พฤศจิกายน 2555 
 
 30 เดือน พฤศจิกายน 2555 
 - เปิดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
 - ตรวจสุขภาพนักเรียน 
 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 - ประชุมผู้ปกครอง 
 - ฝึกทำกระทง 
 - เวลา 09.00 น. กิจกรรมแข่งขันประดิษฐ์กระทงใบตอง 
 - เวลา 18.00 น. จัดแสดง ณ เวที วัดเสาธงนอก 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์ 
 3 ธันวาคม 2555 
 4 ธันวาคม 2555 
 5 ธันวาคม 2555 
 
 14 ธันวาคม 2555 
 17 ธันวาคม 2555 
 25 ธันวาคม 2555 
 28 ธันวาคม 2555 
 - ตรวจสุขภาพนักเรียน 
 - กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ 
 - ร่วมพิธีถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
   ณ วัดเสาธงนอกและอำเภอบางเสาธง 
 - ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 
 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Storyline 
 - จัดกิจกรรมวัน อาเซียนและคริสมาสต์ 
 - วัดและประเมินพัฒนาการทุกด้าน 
 3 มกราคม 2556 
 4 มกราคม 2556 
 7-10 มกราคม 2556 
 11 มกราคม 2556 
 12 มกราคม 2556 
 14-15 มกราคม 2556 
 16 มกราคม 2556 
 17 มกราคม 2556 
 28 มกราคม 2556 
 - ตรวจสุขภาพนักเรียน 
 - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
 - ซ้อมกิจกรรมการแสดงวันเด็ก 
 - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 - ร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ อบต. บางเสาธง 
 - เตรียมฝึกซ้อมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือจูเนียร์ 
 - ครูทำวิธีไหว้ครูเนื่องในวันครู 
 - เข้าค่ายพักแรมลูกเสือจูเนียร์ 
 - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 1 กุมภาพันธ์ 2556 
 4 กุมภาพันธ์ 2556 
 8 กุมภาพันธ์ 2556 
 11 กุมภาพันธ์ 2556 
 15 กุมภาพันธ์ 2556 
 27 กุมภาพันธ์ 2556 
 1 กุมภาพันธ์ 2556 
 - ตรวจสุขภาพนักเรียน 
 - เตรียมฝึกกิจกรรม walk learning 
 - กิจกรรม walk learning 
 - ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 
 - รับการนิเทศภายใน 
 - วัดและประเมินพัฒนาการทุกด้าน 
 - สรุปผล พัฒนาการนักเรียนทุกคน 
 1 มีนาคม 2556 
 11 มีนาคม 2556 
 12 มีนาคม 2556 
 - พร้อมพิธีรับวุฒิบัตรปฐมวัย 
 - กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรปฐมวัย 
 - แจกสมุดพัฒนาการนักเรียน