บุคลากร

  

 นางสาวนภาพร ใจบูญ 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงนอก 

  

 นางสุภัชช์สิริ กำจรวาณิชย์กุล 
 ครูผู้สอน 

  

 นางสาวอมรา เกษมสุข 
 ครูผู้สอน 

  

 นางสาวพัชราภา ทองมี 
 ครูผู้สอน 

  

 นางสาวอนงค์ ตุ้มมาศ 
 ครูผู้สอน 

  

 . 
 แม่บ้าน 

  

 . 
 แม่บ้าน 

  

 . 
 แม่ครัว 

  

 . 
 แม่ครัว