คลังเก็บผู้เขียน: admin

ผ่านการรับรองจาก สมศ.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้รับรองมาตรฐานที่ มศ 006/(ว)2723 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554) ว่าโรงเรียนวัดเสาธงนอก การศึกษาปฐมวัย คุณภาพระดับ ดีมาก (98.44) การศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพระดับระดับ ดี (88.61) และ โรงเรียนวัดเสาธงนอก ยังเป็นโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ “น่าอยู่ อุ่นใจ ปลอดภัย สร้างนิสัยและรากฐานการเรียนรู้” ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2554 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

โพสท์ใน ข้อมูลทั่วไป | แสดงความเห็น

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ในระดับชั้นปฐมวัย วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 รายงานตัววันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 มอบตัววันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

โพสท์ใน แจ้งข่าวสารทางโรงเรียน | แสดงความเห็น